Primăria Municipiului Turda anunț de licitație

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda, județul Cluj, telefon 0264313160, fax 0264.317081, e-mail: contact@primariaturda.ro, patrimoniu.gis@primariaturda.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie înstrăinate:

Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea  unui pachet de 19 construcţii modulare detașabile cu destinație multiplă (structuri metalice), aparținând domeniului privat al municipiului Turda, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 136/29.05.2018.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/25.02.2021.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare în acest sens Primăriei municipiului Turda

3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției,  de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Serviciul Evidența Patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 50 de lei, se va achita numerar  la casieria Primăriei muncipiului Turda.

3.4 Data-limită pentru obținerea clarificărilor: 16.03.2021, ora 14:00

4.Informatii privind ofertele

4.1  Data-limită de depunere a ofertelor: 24.03.2021, ora 14:00

4.3 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 25.03.2021, ora 10:00 la sediul primăriei municipiului Turda
  2. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, localitatea Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, judetul Cluj, 0264-596111, tr-cluj-reg@just.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02.03.2021