Primăria Municipiului Turda – anunț de licitație

1.Informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda, județul Cluj, telefon 0264313160, fax 0264.317081, e-mail: contact@primariaturda.ro, patrimoniu.gis@primariaturda.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitaţiei îl constituie concesionarea unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în municipiul Turda, str. Aviatorilor FN, ce  aparține domeniului privat al municipiului Turda, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/30.01.2020, numar cadastral 64679, nr. C.F.64679.

Concesionarea se face conform art. 305-331 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.  41/25.02.2021.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare în acest sens Primăriei municipiului Turda

3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției,  de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Serviciul Evidența Patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 50 de lei, se va achita numerar  la casieria Primăriei muncipiului Turda.

3.4 Data-limită pentru obținerea clarificărilor: 22.03.2021, ora 14:00

4.Informatii privind ofertele

4.1  Data-limită de depunere a ofertelor: 30.03.2021, ora 14:00

4.3 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.03.2021, ora 11:00, la sediul primăriei municipiului Turda
  2. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, localitatea Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, judetul Cluj, 0264-596111, tr-cluj-reg@just.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02.03.2021.