UAT Municipiul Turda organizează concurs

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 16 iunie 2020, orele 11,00

pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

 

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

Condiții specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură, urbanism sau inginerie civilă

– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

Condiții specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în  domeniul  de licență arhitectură, urbanism sau inginerie civilă

– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

Condiții specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  de licență arhitectură, urbanism sau inginerie civilă

– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

Condiții specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  de licență geografie, specializarea planificare teritorială

– minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 14.05.2020 pe site-ul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 14.05.2020 – 02.06.2020.

Probele concursului sunt:

 • Selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 • Proba scrisă se va susține în data de 16.06.2020, orele 11,00
 • Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Persoană de contact: Alexandrina Rustem, consilier resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

 

Acte necesare la dosar:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

 

Atribuțiile posturilor de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, poz. 1, 2 și 3:

 

–  asigură intocmirea certificatelor de urbansim și a autorizațiilor de construire;

– oferă consultanță în elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului inițiate de administrația publică locală;

– oferă consultanță în elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană, politicilor urbane, planurilor de acțiune inițiate de administrația publică locală;

– asigură implementarea liniilor directoare de politică urbană şi desfăşoară activităţi de protejare a valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

– cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerelor de resort în vederea transpunerii la nivel local a liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, a politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare;

– pun în aplicare hotărârile consiliului local privind aprobarea strategiilor de dezvoltare a municipiului şi a planurilor de urbanism, prezintă informări cu privire la activitatea în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor;

– pun în aplicare strategiile de dezvoltare urbană şi a politicile urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism adoptate;

– colaborează la nivel intrainstituțional, interinstituțional și intersectorial cu entitățile relevante pentru dezvoltarea urbană sustenabilă, în toate aspectele acesteia;

– soluționează corespondenţa repartizată și răspunde de rezolvarea acestora în termenul legal;

– analizează din punct de vedere tehnic şi legal solicitările şi documentaţiile tehnice primite, propune emiterea avizelor de oportunitate, semnează şi eliberează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare, branşamente;

– asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

– acţionează pentru conservarea arhitecturii tradiţionale locale şi promovarea principiilor de arhitectură modernă;

participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare, în vederea respectării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;

– participă la organizarea dezbaterilor publice pe teme privind urbanismul şi amenajarea teritoriului;

– răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

Bibliografie :

 1. Constituţia României, republicată;
  2. OUG 57/2019, privind Codul administrativ, Titlul II – Statutul funcționarilor publici (art. 369-537);
 2. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;
 4. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
 9. Legea 7/1996, republicată, legea cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

 

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, poz. 4:

 

– oferă consultanță în elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană, politicilor urbane, planurilor de acțiune inițiate de administrația publică locală;

– asigură configurarea bazei de date și analiza acestora în vederea formularii liniilor directoare de politică urbană şi desfăşoară activităţi de protejare a valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

– cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerelor de resort în vederea transpunerii la nivel local a liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, a politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare;

– pune în aplicare hotărârile consiliului local privind aprobarea strategiilor de dezvoltare a municipiului şi a planurilor de urbanism, prezintă informări cu privire la activitatea în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor;

– pune în aplicare strategiile de dezvoltare urbană şi a politicile urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism adoptate;

– colaborează la nivel intrainstituțional, interinstituțional și intersectorial cu entitățile relevante pentru dezvoltarea urbană sustenabilă, în toate aspectele acesteia;

– participă la lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;

– soluționează corespondenţa repartizată și răspunde de rezolvarea acestora în termenul legal;

– analizează din punct de vedere tehnic şi legal solicitările şi documentaţiile tehnice primite, propune emiterea avizelor de oportunitate, semnează şi eliberează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare, branşamente;

– asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

–  asigură constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;

– participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare, în vederea respectării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;

– răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

 

Bibliografie :

 1. Constituţia României, republicată;
  2. OUG 57/2019, privind Codul administrativ, Titlul II – Statutul funcționarilor publici (art. 369-537);
 2. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, modificat și completat prin Ordinul nr.835/2014;
 6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea 7/1996, republicată, legea cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Afișat azi, 14.05.2020