Primăria Turda – Anunț de licitație

                                                                Anunț de licitație

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda, județul Cluj, telefon 0264313160, int. 172, fax 0264.317081, patrimoniu@primariaturda.ro; Șelaru Ana Maria- consilier S.E.P.;

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Obiectul licitaţiei îl constituie închirierea unor spații situate la etajul 1 al clădirii internat, înscrisă în CF nr. 64380, nr. cadastral 64380-C1, din incinta Liceului Teoretic ,,Liviu Rebreanu’’, situat în Turda, str. Tineretului nr. 6, proprietatea publică a Municipiului Turda.

Licitația se va desfășura conform art. 334-348 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.  312/28.12.2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare în acest sens Primăriei municipiului Turda.

 3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției,  de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Serviciul Evidența Patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 50 de lei, se va achita numerar  la casieria Primăriei muncipiului Turda sau prin O.P.,  în contul RO61TREZ21921360250XXXXX.

3.4 Data-limită pentru obținerea clarificărilor:25.01.2024, ora 14:30

4.Informatii privind ofertele

4.1  Data-limită de depunere a ofertelor: 01.02.2024, ora 14:30

4.3 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  02.02.2024, ora 10:00 la sediul primăriei municipiului Turda.

6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, localitatea Cluj Napoca, Calea  Dorobanţilor, nr. 2-4, judetul Cluj, 0264-596111, tr-cluj-reg@just.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.01.2024.