Primăria Municipiului Turda – Anunț de licitaţie

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact,:

Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda, județul Cluj, telefon 0264313160, fax 0264.317081, e-mail: contact@primariaturda.ro, patrimoniu@primariaturda.ro

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, datele de identificare a bunului supus vânzării:

Obiectul licitaţiei publice cu strigare este vȃnzarea prin licitație publică cu strigare a spațiului cu destinația de laborator tehnică dentară, din incinta Micropoliclinicii din municipiul Turda, str. Lianelor nr. 11, judetul Cluj identificat astfel: unitatea individuală nr. 16, cu număr cadastral 53021-C1-U16, compusă din laborator de tehnică dentară având suprafaţa utilă de 14,82 mp, cu cota părților comune indivize aferente de 3.77/100-a parte din clădirea edificată pe terenul prevăzut cu nr. cadastral 53021 şi teren aferent ȋn cota de 15.02/398-a parte.

3. Denumirea şi datele de contact ale persoanei desemnate să dea relaţii suplimentare:

Şelaru Ana Maria, consilier Serviciul Evidența Patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă) , nr. telefon: 0264 313 160, interior 172;

4. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul primăriei municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă).

5. Data-limită de depunere a ofertelor: 27.02.2023, ora 12:00

6.Data şi locul la care se va desfăşura licitația publică:  28.02.2023, ora 11:00, la sediul primăriei municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda.

7. Au dreptul de a cumpăra spațiul medical ce face obiectul  licitației publice medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologi, biochimişti, fizicieni, tehnicieni dentari si celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activități conexe actului medical, precum şi persoane juridice care au obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale şi care nu au mai fost beneficiare unui alt contract de vȃnzare cumpărare ȋn condițiile O.U.G. nr. 68/2008.

8. Documentele necesare pentru participarea la licitația publică:

    a) cererea de ȋnscriere la licitație;

    b) documente care dovedesc că ofertantul desfăşoară activităţi medicale şi/sau a activităţi conexe actului medical, după caz:

    b.1. copie de pe certificatul de înregistrare ȋn Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (partea I şi partea a -II-a pentru titularii de contract care sunt ȋnființați ȋn baza O.U.G. nr. 124/1998) – semnată şi ştampilată de ofertant conform cu originalul;

    b.2.  copie de pe certificatul de înregistrare ȋn Registrul Unic al Cabinetelor Medicale – partea a -III-a, pentru servicii conexe actului medical (pentru titularii de contract ȋnființați ȋn baza O.U.G. nr. 83/2000) – semnată şi ştampilată de ofertant conform cu originalul    

    b.3. copie de pe certificat de membru al colegiului medicilor/ colegiul medicilor dentişti- semnată şi ştampilată de ofertant conform cu originalul;

     b.4. copie de pe certificatul de membru eliberat de Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romȃnia-  semnată şi ştampilată de ofertant conform cu originalul;

     b.5. copie de autorizația de liberă practică pentru celelalte categorii profesionale prevăzute de lege- semnată şi ştampilată de ofertant conform cu originalul;

     b.6. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice – copie de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire , după caz, din care să rezulte că are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, – semnată şi ştampilată de ofertant conform cu originalul;

     b.7. copie de pe contractul de societate civilă pentru Societatea civilă medical (ȋn baza O.U.G. nr. 124/1998) – semnată şi ştampilată de ofertant conform cu originalul;

     b.8. documente de constituire şi funcționare pentru persoanele juridice autorizate ȋn condițiile Legii nr. 31/1990- semnate şi ştampilate de ofertant conform cu originalul (certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante), prin care:

      – să facă dovada că societatea are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

      – adminstratorul este medic sau cel puțin o tremie din numărul membrilor consiliului de administrație sunt medici. 

    c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală  – semnată şi ştampilată de ofertant conform cu originalul;

    d) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română – original;

    e) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent (Administrația Finanțelor Publice, cu sediul ȋn Turda, str. Piața Romană nr. 15B);

    f) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul local, prin prezentarea unui certificat fiscal, emis de Directia Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Municipiului Turda;

    g) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment (Formular B);

    h) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de vȃnzare-cumpărare, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008 (Formular C);

     i) împuternicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice (Formular D);

     j) dovada privind achitarea taxei de participare şi a garanției de participare

     k) copie de pe actul de identitate;

    Notă: Certificatele de atestare fiscală şi cele privind taxele şi impozitele locale trebuie sa fie emise cu maxim 30 de zile ȋnainte de data deschiderii procedurii şi să fie prezentate ȋn original sau ȋn copie legalizată.

9. Garanția de participare, ȋn valoare de 4.700 lei se va achita, până la data limita de depunere a ofertelor, la casieria Primăriei Municipiului Turda sau în contul de trezorerie: RO86TREZ2195006XXX000064.

10. Taxa de participare ȋn valoare de 100 de lei, se poate achita numerar, la casieria Primariei Mun. Turda, ori ȋn contul de trezorerie al Municipiului Turda: RO61TREZ21921360250XXXXX.

Comisia de vȃnzare a spațiilor medicale