Municipiul Turda – anunţ de licitaţie

                                        

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda, județul Cluj, telefon 0264313160, fax 0264.317081, e-mail: contact@primariaturda.ro, patrimoniu.gis@primariaturda.ro

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului asupra cãruia se va constitui dreptul de superficie cu titlu oneros:

Obiectul licitaţiei publice este constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren, proprietate privată a municipiului Turda, în suprafață de 311 mp, situat în  Turda, str. Drumul Ceanului nr. 9A, cu număr cadastral 65312.

Procedura de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros se face conform Hotărârii Consiliului Local nr.  279/22.12.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare în acest sens Primăriei municipiului Turda.

 3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Serviciul Evidența Patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 50 de lei, se va achita numerar  la casieria Primăriei muncipiului Turda sau prin O.P., în contul RO61TREZ21921360250XXXXX.

4.Informatii privind ofertele

4.1 Data – limită de depunere a ofertelor: 30.01.2023, ora 14:30

4.3 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul primăriei municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă).

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  31.01.2023, ora 11:00 la sediul primăriei municipiului Turda.

6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, localitatea Cluj Napoca, Calea  Dorobanţilor, nr. 2-4, judeţul Cluj, 0264-596111, tr-cluj-reg@just.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.01.2023.