Lansare proiect “Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Sfânta Maria + structură și Creșa nr. 5”

ANUNȚ DE PRESĂ

Data: 03.07.2020

Lansare proiect

“REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ȘI CREȘA NR. 5”

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5613/24.06.2020, Cod SMIS: 124642, pentru proiectul “ REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ȘI CREȘA NR. 5”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 – Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,  Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar.

 Obiectivul general al proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ȘI CREȘA NR. 5 constă în creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii prin asigurarea unei infrastructuri adecvată/ corespunzatoare ciclului preșcolar, astfel încât copii să beneficieze de o educație de calitate, într-o locație care să corespundă nevoilor acestora. Astfel, prezentul proiect iși propune construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale aferentă Gradiniței cu program prelungit Sfânta Maria și a Creșei nr. 5, în vederea realizării condițiilor optime pentru derularea activitaților didactice contribuind la creșterea gradului de participare la procesul educațional. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operational Regional de „creștere a competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic”, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale a sistemului educațional timpuriu.

 Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2021 prin reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea obiectivului de investiție „Gradinița cu program prelungit Sfânta Maria + Creșa nr. 5”.
  2. Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2021 prin reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea obiectivului de investiție „Structura apartinând de Gradinița Sfânta Maria”.

Proiectul “ REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ȘI CREȘA NR. 5” are o valoare totală de 7.852.790,12 lei, din care:

5.644.288,32 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

863.244,09 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

132.806,79 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

1.212.450,92 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, respectiv între data 22.12.2017 și data 31.08.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfașurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Date de contact:

Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale

Primăria Municipiului Turda

telefon/fax 0264-311630

e-mail: proiecte@primariaturda.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei