Anunț de presă – Lansare proiect “Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței Dr. Ion Rațiu”

ANUNȚ DE PRESĂ

Data: 18.05.2020

Lansare proiect

“REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI DR. ION RAŢIU”

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5435/14.05.2020, Cod SMIS: 124549, pentru proiectul “REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI DR. ION RAŢIU”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 – Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,  Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar.

 

Obiectivul general al proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI DR. ION RAŢIU constă în creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii, prin asigurarea unei infrastructuri adecvată /corespunzatoare ciclului preșcolar, astfel încât copiii să beneficieze de o educație de calitate, într-o locație care să corespundă nevoilor acestora. Astfel, prezentul proiect își propune construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale aferentă Gradiniței Dr. Ion Rațiu, în vederea realizării condițiilor optime pentru derularea activităților didactice contribuind la creșterea gradului de participare la procesul educațional.

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operational Regional de „creștere a competitivității economice și îmbunatățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic”, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale a sistemului educațional timpuriu.

 Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2021 prin reabilitarea corpului existent al Grădiniței Dr. Ion Rațiu și amenajarea acesteia ca spațiu adminstrativ pentru personalul didactic + spațiu educațional
  2. Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2021 prin construirea unui corp de clădire cu destinația Grădiniță, amenajarea și dotarea acestuia cu toate funcționalitățile necesare în vederea derulării în condiții optime a procesului educațional.

Proiectul “REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI DR. ION RAŢIU are o valoare totală de 4.284.095,09 lei, din care:

3.641.480,85 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

556.932,33 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

85.681,91 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

0,00 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 53 luni, respectiv între data 22.12.2017 și data 30.04.2022, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

 Date de contact:

Raluca ȘPAN – coordonator de proiect

Consilier superior – Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale

Primăria Municipiului Turda

telefon/fax 0264-311630

e-mail: proiecte@primariaturda.ro