Anunț de presă. Lansare proiect „Reabilitare locuințe sociale”

ANUNȚ DE PRESĂ

Data: 21 septembrie 2022

Lansare proiectREABILITARE LOCUINȚE SOCIALE (124 apartamente)”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 7923/05.09.2022, Cod SMIS: 154818, pentru proiectul REABILITARE LOCUINȚE SOCIALE (124 apartamente)”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Obiectivul general al proiectului REABILITARE LOCUINȚE SOCIALE (124 apartamente)este de a sprijinii comunitatea defavorizată din Municipiul Turda, prin asigurarea unei locuințe și asigurarea unor condiții de trai decente, ca urmare a reabilitării a 125 locuințe sociale. Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului general al SDL, de reducerea a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zonele urbane marginalizate ale municipiului Turda, alături de imbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. Prin realizarea lucrărilor de intervenții se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață a locatarilor. Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor ajută la asigurarea și menținerea unui climat termic interior balansat. Totodată aceste lucruri duc la diminuarea efectelor schimbărilor prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire precum și ameliorarea aspectului urbanistic al zonei în care e amplasat imobilul studiat și implicit al municipiului Turda.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reabilitarea unui număr de 65 de locuințe sociale (Bloc Eltra)

2. Reabilitarea unui număr de 60 de locuințe sociale (Bloc L 105)

Rezultate asteptate:

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii /nr. persoane:

– valoare la începutul implementării proiectului: 57341

– valoare estimate la finalul implementării proiectului: 57341

2. Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane/m2:

– Valoare la începutul implementării proiectului: 0

– Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3695

Proiectul ”REABILITARE LOCUINȚE SOCIALE (124 apartamente)are o valoare totală de 4.037.158,55 lei, din care:

3.571.424,28 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

112.781,83 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

75.187,87 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

277.764,57 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv între data 01.11.2021 și data 31.12.2023 aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Date de contact:

Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale

Primăria Municipiului Turda

telefon/fax 0264-311630

e-mail: proiecte@primariaturda.ro